اعتماد دولت محترم به انتصاب مدیران بومی و شایسته و متخصص در حوزه ی کاری به مثابه ی مهندس اکبر زاده در راس هرم مدیریتی شرکت پالایش گاز ایلام گامیست به سوی توسعه ی پایدار همراه با تعهد و دلسوزی چرا که اگر مدیران یک دستگاه یا نهاد در هر منطقه ی از افراد متخصص  بومی باشد نوید آینده ای پویا همراه با شکوفایی بهتر خواهیم بود........................

جزئیات بیشتر این انتصاب بجا و شایسته متعاقبا برای مخاطبان وب سایت منشر خواهد شد.ارسال توسط کاربران سایت